Pravila i uvjeti

 

Uvjeti i pravila korištenja

 

Temeljne odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.uslugica.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni uslugica.com, dalje u tekstu internetski portal Uslugica.
 2. Internetski portal Uslugica u vlasništvu je društva Novus Via d.o.o., dalje u tekstu Uslugica.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Uslugica, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Uslugice.

 

Opće odredbe

 

 1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Uslugica. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Uslugice upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Uslugica, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Uslugici putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Uslugici te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
 3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Uslugici dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Uslugica se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 4. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Uslugica će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Uslugica.
 5. Uslugica može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Uslugica ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 6. Uslugica može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Uslugica ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 7. Uslugica vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.
 8. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Uslugica ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 9. Uslugica je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Uslugica.
 10. Uslugica zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Uslugica podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 11. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Uslugica ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Uslugicu od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Uslugici svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 12. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 13. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Uslugice i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Uslugica nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 14. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Uslugica upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju usluge Uslugice.
 15. Uslugica kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Uslugice. Uslugica ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 16. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Uslugice, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Uslugice.
 17. Uslugica ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 18. Uslugica ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Uslugica i aplikacija Uslugica za mobilne telefone.
 19. Internetski portal Uslugica sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Uslugica ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Uslugica će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

 

Predaja oglasa na Uslugici

 

 1. Uslugica je namijenjena javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Uslugici objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
 2. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 3. Oglas mora sadržavati specifične podatke o usluzi koja se nudi ili traži. Opis se mora odnositi samo na uslugu. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih stvari. Korisnici koji na internetskom portalu Uslugica imaju otvorenu Uslugica trgovinu ili Uslugica uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
 4. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 5. Naslov oglasa mora opisivati direktnu uslugu. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** instrukcije ***).
 6. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 7. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jednu uslugu može predati samo jedan oglas.
 8. Uslugica zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 9. Uslugica ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad usluga i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad usluga može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad usluga i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Uslugica
  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna cijena usluge
  • Uslugica zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 10. Objavom oglasa na internetskom portalu Uslugica korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
 11. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Uslugica da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Uslugica u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Uslugica.
 12. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Uslugica Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Uslugicu korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Uslugica te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
 13. Uslugica ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 14. Elektronička komunikacija između Uslugica korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa
  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašenu uslugu
  • informiranja o ostalim uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.
 15. Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Uslugici dužni:
  • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.
 16. Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Uslugici nije dopušteno
  • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati poveznice na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
  • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
 17. Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Uslugica usluga, Uslugica zadržava pravo bez obavijesti:
  • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
  •  

Završne odredbe

 

 1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 25.rujna 2019. godine.
 2. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
  • na adresu sjedišta društva: Vukovarska 2 | Varaždin 42000
  • putem e-pošte na adresu: info@uslugica.com
 3. Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.
 4.  

Podaci o upravitelju sustava Uslugica:

 

Novus Via d.o.o.
Adresa: Vukovarska 2 | Varaždin 42000 , Hrvatska E-pošta: info@uslugica.com

Podaci o društvu:

Društvo je upisano  kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070143452 | Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti